نتیجه آزمون مقدماتی صلاحیت حرفه ای (سطح مقدماتی)-شهریور 97 - دوره هفدهم
مشاهده نتیجه آزمون